SLUNCE VŠEM vypisuje výběrové řízení na ředitele/ku

17.06.2021 20:17

SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, Brigádnická 2260, Turnov, PSČ 511 01

Bankovní spojení ČS číslo účtu:1264936309/0800, IČO: 266 71 468

Telefon: 607 791 769 www.sluncevsem.cz e-mail: slunce.vsem@seznam.cz

 

 

 

SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek vypisuje výběrové řízení na pozici

                         

                                        ředitel/ ředitelka

 

                  pro Centrum denních služeb a Odlehčovací služby

 

 Předpoklady uchazeče:

 •  Vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářské studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním oboru zaměřeném na sociální práci, sociální politiku a sociální činnosti
 •  Znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášku č. 505/2006 Sb. a dalších předpisů ze sociální oblasti
 •  Znalost systému financování sociálních služeb
 • Znalost a zkušenosti se zaváděním standardů kvality sociálních služeb
 • Samostatnost, flexibilitu, komunikační a vyjednávací schopnosti
 •  Znalost běžného kancelářského software

Výhodou:

 •  Praxe v sociálních službách

Nabízíme:

 •  Plný pracovní úvazek, možnost zkráceného pracovního úvazku
 • Platové zařazení dle vnitřních směrnic organizace
 •  Nástup možný dle dohody

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Jméno a příjmení, titul uchazeče
 • Datum a místo narození uchazeče
 • Místo trvalého pobytu uchazeče
 • Číslo občanského průkazu
 • Kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
 • Datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno přiložit:

 • Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se sociální práce
 • Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Koncepci rozvoje sociálních služeb v rámci organizace SLUNCE VŠEM

 

 

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese:

SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek

Brigádnická 2260

511 01 Turnov 

Nejpozději do 25.7. 2021

 

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po ukončení výběrového řízení v sídle organizace.

 

Kontaktní osoba: Anna Brandsteinová, email: anna.brandsteinova@seznam.cz  tel.604471845

 

17.6.2021

 

 

Zpět