Údaje o poskytované sociální službě

Název a místo zařízení:Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM,   se sídlem na ul. Jana Palacha 1931, 51101 Turnov.Spádovou oblastí pro CDS je Liberecký kraj.

Druh poskytované služby : § 45 Centrum denních služeb.

Cílová skupina, pro kterou je služba určena: Zařízení CDS SLUNCE VŠEM je určeno dospělým klientům od 18 let s těžkým mentálním postižením a poruchami autistického spektra, kteří nemohou být   zapojeni do pracovního procesu a nikdy nebudou moci vzhledem k těžkému hendikepu působit samostatně.

 Kapacita nabízené služby – 8 klientů

 Kritéria pro přijetí   

autismus s těžkým mentálním postižením  

věková hranice od 18 let

souhlas zákonného zástupce s Provozním řádem a se zpracováním osobních údajů

podepsání Smlouvy o poskytování sociálních služeb

Kritéria pro neposkytnutí sociální služby

jiná diagnoza

zájemce je v takovém psychickém stavu, že by mohl být nebezpečný sobě i druhým

zájemce je nakažen infekční nebo přenosnou nemocí

nejsme schopni poskytnout zájemci sociální služby, které běžně neposkytujeme

je plně vytížena kapacita zařízení

Popis poskytovaných služeb ( naplnění základních činností ze zákona)

       -    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

poskytnutí stravy

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

sociálně terapeutická činnost

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby

Centrum  SLUNCE VŠEM poskytuje i fakultativní služby realizované na základě nabídky a následně zájmu uživatelů (canisterapie, výlety, rehabilitační pobyty)

 

     Pravidla poskytování služby- stručný domácí řád pro uživatele služby

 V našem  Centru můžeme

učit se dovednosti důležité pro běžný život a opakovat si a doplňovat získané vědomosti

zkoušet nové komunikační metody,cvičit, relaxovat

vařit, pomáhat s úklidem

malovat na sklo, textil,šít a vyšívat

dělat keramiku,plést košíky

zpívat, tancovat, dívat se na televizi

jezdit na výlety a relaxační pobyty

účastnit se canisterapie

a spousta dalších věcí, stačí jen chtít

 V našem Centru nesmíme

pouštět do Centra cizí a neznámé osoby

kouřit, požívat alkoholické nápoje

ubližovat ostatním- fyzicky a slovně

 Pravidla pro vyřizování stížností

uživatelé (jejich zákonní zástupci) jsou srozumitelně informováni o možnostech stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování služeb

o možnostech na koho se obrátit v případě stížnosti

Povinností zaměstnanců je sledovat a reagovat na projevy nelibosti klientů, kteří se nedokáží vyjádřit slovně.

Prostory, materiální vybavení

Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM se nachází v pronajatých prostorách od města Turnov. Prostor je rozdělen do několika místností a je nově zrekonstruován. Materiální vybavení je přizpůsobováno potřebám a zájmům uživatelů.

Zpracoval: Kurfirstová Marcela - statutární zástupce