STANDARD č.1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb    

Platnost: od 18.10.2021

Určeno: zaměstnancům Centra denních služeb

Cílová skupina: dospělí klienti s mentálním postižením a autismem i s poruchami chování

Základní údaje o službě:

Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM, Brigádnická 2260, Turnov

provozní doba : po-pá, 8.00- 15.00hod

Základní informace o poskytovateli:

název subjektu: Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM

zřizovatel: SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek

tel. 607791769,605107813

Veřejný závazek:

Umožnit lidem s těžkým mentálním postižením a autismem žít v rodinném prostředí za pomoci sociální služby a nadále se zdokonalovat v získaných dovednostech a sebeobsluze.

Poslání služby- Centrum denních služeb (dále jen CDS)     

Posláním sociální služby Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM je poskytnout mnohostrannou podporu dospělým s postižením a jejich rodinám, a umožnit jim tak v co možná největší míře žít běžným způsobem života.

Hlavní cíl služby:

*cílem Centra denních služeb je vytvořit rodině uživatele takové podmínky, aby uživatel mohl zůstat v péči rodiny a aby se tato rodina se speciálními potřebami mohla přiblížit co nejvíce běžnému způsobu života

*umožnit uživateli aktivně využít den

*umožnit uživateli trávit čas mezi vrstevníky, ve společnosti druhých

            *subjektivní a objektivní pocit spokojenosti –uživatel prožívá pocit uspokojení,radosti,                                                                 

*nabídkou aktivizačních činností a fakultativních (volitelných) služeb směřovat k uspokojování obecných i speciálních potřeb uživatele a podporovat individuální vývoj každého uživatele, aby se plně rozvinuly jeho vývojové možnosti a dovednosti

*podporovat začleňování uživatele do společnosti

*podporovat seberealizaci uživatele

*v případě zájmu uživatele doprovázet potřebnou dobu jeho životem, poté vyhledat a nabídnout návaznou službu respektující věk uživatele, jeho potřeby a možnosti, připravit uživatele pro možné využití dalších služeb (v případě potřeby uživatele)

Všeobecné etické zásady, které uplatňujeme při poskytování sociální služby

*Dodržování práv uživatelů – trvale vytváříme bezpečné a přijímající prostředí (viz. Standardy kvality poskytování sociální služby - Ochrana práv uživatelů)

*Zajištění důstojných podmínek během pobytu – respektujeme právo na soukromí, intimitu, vhodným způsobem pomáháme uživatelům při hygienických úkonech a péči o důstojný zevnějšek

*Podpora samostatnosti a sebeobsluhy – v míře, v jaké je to možné, podporujeme uživatele i jeho rodinu v samostatnosti, v řešení vlastní sociální situace. Za uživatele či jeho rodinu pracovníci nerozhodují, uplatňují k nim zplnomocňující a aktivizační přístup.

*Respektování a zachování individuálních potřeb a přání uživatele a jeho rodiny - např. oslovování uživatelů není v rozporu se zvyklostmi (respektujeme přání uživatele popř. jeho zákonného zástupce/opatrovníka, důstojnost uživatele), přihlížíme ke speciálním potřebám uživatelů při začleňování do denního programu, volbu vhodných aktivit provádí uživatel popř. zákonný zástupce/opatrovník ve spolupráci s týmem pracovníků podle individuálních potřeb uživatele (viz. nabídka služeb a Smlouva o poskytování sociální služby, Individuální plán podpory), zaměření na rozvoj sebeobslužných dovedností s přihlédnutím k možnostem jednotlivého uživatele a jeho začleňování do komunity v níž žije (návštěvy společenských a kulturních akcí, nákupy v obchodech) atd.

           *Podpora a pomoc celé rodině

*Respektování volby a názoru – vycházíme z přání a potřeb uživatelů, např. účast na konkrétní aktivitě denního programu (hry, canisterapie, návštěva odpočinkového pokoje atd.), aktivní zjišťování názoru uživatele za využití vhodných komunikačních technik.

*Vnímání uživatele jako součásti celé rodiny, podmínek a okolností v nichž žije, ve vzájemných příčinných souvislostech (změna potřeb v souvislosti s věkem, se zdravotním stavem, rodinnou situací), nabídka služeb je flexibilně přizpůsobená potřebám uživatelů (sociální a psychologické poradenství, individuální terapie, apod.).

*Dostupnost služby – snažíme se o maximální zpřístupnění služby každému uživateli (zabezpečení dostatečného počtu doprovodných osob při aktivitách, které probíhají mimo Centrum denních služeb).

     Týmový přístup – tým pracovníků spolupracuje s uživatelem a s jeho rodinou tak, aby    se jejich způsob života přiblížil co nejvíce běžnému způsobu života, ve kterém jsou    uspokojovány všechny jejich potřeby

*Podpora tvorby sociální sítě v okolí uživatele

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospělí s těžkým mentálním postižením a autismem, kteří jsou v souvislosti s životem s postižením ohroženi rizikem vzniku nepříznivé sociální situace či se již v této situaci nachází.

Pozn. Nepříznivou sociální situací rozumíme například:  možnou izolaci rodiny v rámci komunity v níž žije, izolaci mladého dospělého od společenství vrstevníků, odloučení mladého dospělého od rodiny a jeho umístění do pobytového zařízení, znevýhodnění v nabídce aktivit pro volný čas (např. výtvarných, sportovních, hudebních).

Uživateli našich služeb jsou:

uživatelé od 18let

Standard č. 2 Ochrana práv osob

Platnost: od 1.1. 2016

Určeno: zaměstnancům Centra denních služeb

Cílová skupina: dospělí klienti s mentálním postižením a autismem

Definice: Právy klientů se rozumí jejich základní lidská práva a subjektivní individuální práva

Existuje přímá úměra mezi mírou závislosti klienta na službě a pravděpodobnost omezování práv klienta. Přímá úměrnost platí mezi kvalitou poskytované služby a stupněm respektování a ochrany práv klienta.

Katalog situací:/nesprávnost

Klient je chápán jako jeden z mnoha, pečovatelka ho neoslovuje jménem, jeho přítomnost v místnosti je ignorována, s věcmi klienta je nakládáno bez jeho souhlasu

*V zájmu bezpečnosti klienta je omezován v pohybu, v činnostech, jeho život se podřizuje podmínkám poskytování služby více než je nezbytně nutné, musí přicházet a odcházet pouze v určených hodinách, jíst v určených hodinách.

*Protekcionalismus- rodinní příslušníci zaměstnanců či osob pracovně spojených se zařízením, klient sám, či jeho rodina, věnuje sponzorský dar.

*Omezení hybnosti klenta, jeho orientace v prostoru a čase

*Snaha respektovat přání rodiny na úkor klienta

*Přehlížení stížnosti či nepohody klientů

*Poskytnutí citlivých údajů o klientech

KATALOG SITUACÍ:/ správnost/

*Všichni pracovníci zařízení respektují  základní lidská práva a svobody člověka v maximální míře a v mezích možností prostor CDS a snaží se zajistit klientům jejich právo na soukromí

*Znají nejčastější oblasti, kde může k porušování práv klienta dojít. Těmi jsou soukromí klienta, osobní svoboda, ochrana osobních údajů

*Personál respektuje právo klienta na jeho svobodný projev a to, že klient má právo nabízenou službu či pomoc odmítnout.

*Presonál respektuje důstojnost klienta, nepřipustí jeho ponižování, zesměšňování a podceňování. Vztah se jednoznačně odehrává na bázi partnerství

*Klient má mít možnost v případě žádosti o pomoc obrátit se na kohokoliv z personálu v CDS

*Klient ( jeho opatrovník) má mít právo podání stížnosti Na základě Směrnice o stížnostech a prostřednictvímschránky na stížnosti umístěné v CDS

*Klient /jeho opatrovník) má přístup ke svému spisu

*Podpora hybnosti klienta a jeho orientace v čase

 Střet zájmů/jde o situaci, kdy dochází ke konfliktu mezi zájmy klienta a poskytované služby

OBLASTI STŘETU ZÁJMŮ

Ke střetu zájmů může dojít/seznam situací:

*při přijímání klienta k poskytování služeb

*ukončení poskytování služby klientovi

*přijímání stížností na kvalitu služby

*přijímání sponzorského daru

*přijímání úplatku za služby

*jednání s dezorientovaným člověkem, s člověkem s nižším intelektem

*použití restriktivních opatření (omezení v pohybu, v zájmech, ve společenských kontaktech, v časovém harmonogramu klienta,…)

Metodika správného postupu v těchto situacích:

*pro všechny případy možnosti střetu zájmů platí presumpce podezření

*každé podezření na nesprávný postup je třeba prošetřit

*prokázaný střet zájmů je dle závažnosti řešen domluvou, finančním postihem, ve vážných případech okamžitým zrušením pracovně právního vztahu

Metodika prevence proti střetu zájmů:

*všichni klienti jsou si rovni a vyžadují stejnou kvalitu péče

*zákaz přijímání jakýchkoli darů od klientů a jejich příbuzných

*přijímání sponzorských darů se děje dle platné Směrnice o přijímání sponzorských či jiných darů 16/2010 a řešení všech stížností dle standardu č. 7

*používání restriktivních opatření pouze v zájmu bezpečnosti klienta

*zákaz podávání nenaordinovaných léků určených k tlumení aktivity klienta/u pečovatelek zákaz podávání jakýchkoli léků/, zákaz tělesných trestů, slovních urážek

*zákaz hrubého a hlučného chování vůči klientovi

*tresty za nevhodné chování klientů nesmí být odepření plnění základních potřeb – jídla, pití, kontaktů s rodinou, lásky,…

*nezakazovat přítomnost rodinného příslušníka či jiné blízké osoby při jednání s klientem

STANDARD Č.3  Jednání se zájemcem o sociální službu- Centrum denních služeb

Informace o službě podává pověřená pracovnice- vedoucí zařízení- Bohuslava Charousková, nebo statutární zástupce- Marcela Kurfirstová. V rozhovoru se vyhýbá nesrozumitelným odborným výrazům, cizím slovům apod.

Obsahem informacee:

seznámení klienta nebo jeho opatrovníka

*s posláním a způsoby poskytované služby

*s podmínkami přiznání služby – žádost, vnitřní pravidla pro poskytování soc. služby

*s výší úhrady za službu /sazebník/, způsobem a termíny plateb

*s personálem, který službu zajišťuje

*s podmínkami pro rozšíření či ukončení služby

Klient a jeho doprovod má možnost osobně hovořit s pověřenou osobou, popovídat si z pracovníky zajišťující přímou péči, prohlédnout si prostory CDS.

Metodika jednání se zájemcem:

*navázání kontaktu a navození příjemné atmosféry (přivítání,podání ruky, nahbídnutí židle,nápoje)

*představení služby, informace o podmínkách jejího zavedení

*formulování osobního cíle klienta

*zjištění zpětné vazby- jak se klient o službě dozvěděl, o jakých jiných alternativách uvažoval

*shrnutí základních bodů dohody, termín zahájení služby, výše úhrady, osobní cíle

*sepsání smlouvy o poskytování služby – Centrum denních služe SLUNCE VŠEM

      KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO CDS:  

     Dospělý klient od 18let s těžkým mentálním postižením a autismem.

      KRITÉRIA PRO ODMÍTNUTÍ KLIENTA:

*Kapacita sociální služby Centra denních služeb je naplněna

*Zájemce o službu nemá těžké mentální postižení a autismus

*Zájemce o službu požaduje poskytování služby, kterou CDS neposkytuje

*Zájemce o službu je mladší 18let  

*Zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje poskytnutí specializované zdravotnické péče

*Zdravotní a psychický stav zájemce o službu neumožňuje naplňování speciálních potřeb, v rámci sociální služby CDS a je spojen s ohrožením bezpečí zájemce o službu samého, jiných uživatelů nebo pracovníků CDS.

*Zdravotní a psychický stav uživatele neumožňuje využití nabídky činností a naplnit cíle sociální služby Centrum denních služeb.

*Uživateli nebo jeho zástupci byla před méně než 6 měsíci vypovězena smlouva o poskytování sociální služby Centra denních služeb.

Kritéria pro ukončení docházky uživatele:

*Docházka uživatele může být ukončena z důvodů uvedených ve Smlouvě o poskytování sociální služby (viz Výpovědní důvody a výpovědní lhůty)

*Uživatel může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.

*Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně, pokud uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení se považuje zejména neplnění úhrady za poskytované služby po dobu delší než 2 měsíce nebo situace, kdy uživatel i po napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z Vnitřního řádu poskytovatele.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně, pokud uživatel nebude využívat službu denního stacionáře po dobu více než 30- ti po sobě následujících dnů

STANDARD č. 4 Smlouva o poskytování sociální služby – Centrum denních služeb

*smlouvu o poskytování služby uzavírá s klientem či jeho zástupcem vedoucí zařízení nebo statutární zástupce

*při uzavírání smlouvy vysvětlí obsah smlouvy

*jakákoliv změna již sjednané smlouvy musí být provedena písemně dodatkem

*smlouvu za klienty bez právní způsobilosti podepisuje opatrovník

*klient nebo jeho opatrovník má právo vypovědět službu bez udání důvodu a to i s okamžitou platností

*poskytovatel může smlouvu vypovědět v případech, které jsou specifikovány v seznamu důvodů ukončení služby

*při ukončení služby jsou zaměstnanci nápomocni při hledání dalšího řešení situace klienta

Kritéria pro ukončení pobytu uživatele:

*Pobyt uživatele může být ukončen z důvodů uvedených ve Smlouvě o poskytování sociální služby (viz Výpovědní důvody a výpovědní lhůty)

*Uživatel může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.

*Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně, pokud uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení se považuje zejména neplnění úhrady za poskytované služby po dobu delší než 2 měsíce nebo situace, kdy uživatel i po napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z Vnitřního řádu poskytovatele.

*Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně, pokud uživatel nebude využívat službu denního centra po dobu více než 30- ti po sobě následujících dnů a důvodem nepřítomnosti nebude uzavření CDS, pobyt ve zdravotnickém zařízení, v lázních, nemoc.

*Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně, pokud uživatel překračuje kritéria cílové skupiny sociální služby Centrum denních služeb.

*Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně, pokud po vyčerpání dostupných terapeutických a výchovných prostředků  dojde k závažnému zhoršení zdravotního a psychického stavu uživatele, jež v dlouhodobé perspektivě v podmínkách zařízení neumožní naplňování jeho speciálních potřeb a je spojen s ohrožením bezpečí uživatele samého, jiných uživatelů nebo pracovníků CDS SLUNCE VŠEM.

*Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně, pokud dojde k ukončení činnosti poskytovatele

Sociální službu nemůžeme poskytnout:

*Žadatelům s výraznými projevy agresivity

*Žadatelům, jejichž zdravotní stav vyžaduje náročnou celodenní a individuální péči zdravotnického personálu s použitím specializované techniky.

*Žadatelům jejichž zdravotní a psychický stav neumožňuje naplňování speciálních potřeb, v rámci sociální služby CDS SLUNCE VŠEM a je spojen s ohrožením bezpečí zájemce o službu samého, jiných uživatelů nebo pracovníků CDS.

STANDARD č.5 Individuální plánování průběhu sociální služby- Centrum denních služeb

Obecný cíl:

Zajistit klientovi důstojný a plnohodnotný život v jeho přirozeném prostředí

Definice:

Poskytování služby vychází z osobních cílů a potřeb klienta. Ty se odvíjejí především z jeho možností a schopností.

Metodika:

*Pro každého klienta je zpracován individuální plán obsahující zformulované úkony spojené s pobytem v CDS, které mu budou poskytovány. Plán je zpracován jako výsledek dialogu mezi klientem, hlavní pracovnicí v přímé péči a soc. pracovnice

*V průběhu poskytováni služeb je naplňování stanovených cílů pravidelně sledováno a hodnoceno

*Záznam o plánování, vyhodnocování a naplňování osobního cíle klienta je veden v jeho spise

*Klient (opatrovník)má možnost svoje požadavky měnit formou ústní i písemnou

*Je uplatňován systém předávání potřebných informací, neboť klient většinou není schopen sám pracovníka, s nímž se setkal pravdivě informovat.

*Každý důležitý poznatek o klientovi je zapsán do dokumentace

*Pracovnice se informace vzájemně vyměňují

*Jedenkrát za dva až tři měsíce jsou o kvalitě poskytovaných služeb vedeny rozpravy s vedením organizace /poskytovatele soc. služeb

STANDAR č.6 Dokumentace o poskytování sociální služby- Centrum denních služeb

Definice:

Osobní údaje vedené o klientovi služby v souvislosti s jejím poskytováním jsou zpracovány v nezbytně nutném rozsahu a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem

Rozsah údajů, které jsou o klientech k dispozici:

Osobní údaje

*Jméno a příjmení, bydliště

*Datum narození

Osobní údaje jsou součástí dokumentace klienta, která je ukládána na bezpečném místě (kancelář)

Do dokumentace může nahlížet- klient(opatrovník), vedení, sociální pracovnice

STANDARD č.7 Stížnosti na kvalitu nebo poskytování sociální služby- Centrum denních služeb

Definice stížnosti:

Stížnost je vyjádřením nespokojenosti klienta vyžadující odezvu

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb

Je pro nás důležité, když nám sdělíte Vaše podněty, připomínky a stížnosti ke kvalitě služeb poskytovaných v Centru denních služeb SLUNCE VŠEM

Byli bychom rádi, abyste věděli, že všechny Vaše stížnosti vnímáme jako náměty ke zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

Podnětem rozumíme Vaše návrhy na rozšíření eventuálně zvýšení kvality služeb (např. formou anonymních dotazníků se ptáme na časový rozsah poskytování služby, na Vámi doporučené složení nabízené stravy, na náměty pro obměnu, případně rozšíření aktivizačních činností).

Připomínkou rozumíme Vaše doporučení k předcházení možným náročným a rizikovým situacím, které mohou nastat při poskytování služby v  průběhu dne, respektování dohodnutých pravidel (např. fyzické nepřetěžování uživatele)

Stížností rozumíme jakýkoli projev nelibosti uživatele, ústní nebo písemné sdělení uživatele, rodiče nebo dalších osob, které se týká kvality, způsobu a rozsahu poskytovaných služeb.

Se zvláštní pozorností přistupujeme k projevům nelibosti a nespokojenosti uživatelů, protože víme, že mnozí z nich se nemohou vyjádřit slovy a jejich způsob komunikace vyžaduje alternativní přístup. Každý uživatel má nárok vyjádřit nespokojenost způsobem, který odpovídá jeho možnostem. Pokud to udělá, snaží se členové týmu zmapovat okolnosti (změny zdravotního stavu, případně situaci v rodině atd.) a pokud vyhodnotí, že tyto projevy nespokojenosti nepatří k běžnému chování uživatele, navrhnou na své nejbližší poradě doporučení k řešení situace a seznámí s ním uživatele a jeho zástupce.

Chtěli bychom, abyste věděli, že:

K podání podnětů, připomínek či stížností je oprávněn kdokoli, nejen uživatel služby, ale v jeho zájmu jakýkoli občan. Takovým nezávislým zástupcem může být fyzická osoba (např.  rodič, sourozenec, příbuzný, rodinný přítel) nebo právnická osoba (např. občanská poradna).

*Zaručujeme Vám, že podání stížnosti nebude mít jakýkoli negativní vliv na další poskytování služeb či jednání našich pracovníků s Vámi.

Podnět, připomínku nebo stížnost můžete podat jakýmkoli způsobem:

*Osobně – ústně, nebo písemně, tzn., že provedete písemný zápis do Knihy stížností, která       je k dispozici v šatně klientů. Můžete také předat dopis kterémukoli pracovníkovi CDS nebo jej důvěry umístěné v šatně klientů, nebo nepodepsaný zašlete poštou. Anonymní stížnosti pro nás mají stejnou váhu jako ty podepsané a věnujeme jim stejnou pozornost.

*Každý podnět, připomínka či stížnost jsou zapsány vedoucí střediska v Evidenci stížností a označeny pořadovým číslem. Všechny podněty, připomínky a stížnosti budou projednány neprodleně. Pořízený zápis zahrnuje způsob přezkoumání situace, návrhy řešení, stanovuje termín k nápravě a osobu, která za tuto nápravu zodpovídá. Do prověřování připomínek a stížností jsou zapojeni všichni pracovníci, kterých se daná situace týká.

*Na všechny podněty, připomínky a stížnosti odpovíme písemně. Je-li to pro pochopení záležitosti potřeba, odpovědný pracovník objasní písemnou odpověď ústně. Písemně odpovíme i na připomínky a stížnosti anonymní, odpověď na ně bude vyvěšena na nástěnce umístěné vedle Schránky důvěry.

*Podněty, připomínky a stížnosti můžete předávat kterémukoli pracovníkovi CDS ať ústní nebo písemnou formou. Pracovník, který přijme písemný podnět, připomínku či stížnost, je předá vedoucí střediska k zaznamenání do Evidence stížností. Ústní podnět, připomínku či stížnost pracovník zaznamená do Knihy stížností.

*Za vyřízení všech podnětů, připomínek a stížnosti odpovídá vedoucí střediska, který je podrobně seznámen s průběhem jejich přezkoumání.

*Pokud z prošetření podnětu, připomínky či stížnosti vyplyne, že je potřeba vytvořit nový postup nebo přijmout konkrétní opatření vedoucí k úspěšnému vyřízení stížnosti, jsou tyto postupy a opatření okamžitě uplatněny. Jedná se o taková opatření, která jsou v možnostech CDS a nejsou v rozporu s jeho veřejným závazkem. Tyto situace, postupy jejich řešení a ostatní přijatá opatření jsou podrobně popsána v dokumentu Ochrana práv uživatelů, abychom předešli možnému opakování těchto situací.

*Lhůta pro vyřízení stížnosti je 28 dní, tuto lhůtu se CDS zavazuje dodržet. Pokud je potřeba tuto lhůtu prodloužit, je o tom i o důvodech k tomuto kroku podavatel stížnosti písemně informován pověřeným pracovníkem

*Pokud uživatel či jeho zástupce není spokojen s vyřízením stížnosti, má právo ústně či písemně se odvolat na níže uvedené kontakty

Ředitelka, předseda organizace – Marcela Kurfirstová

Vedoucí střediska  -  Lucie Hoření           

 Sociální pracovnice- Eliška Jordáková

Kontrolní komise- předseda Šťastná Soňa

STANDARD č.8  Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

Objasnění pojmu:

Návaznost služby na širší okolí klienta

Cíl návaznosti služby:

*prevence návyku klienta na sociální službu

*podpora klienta ve využívání jeho vlastních přirozených sociálních sítí

*minimalizace barier v komunikaci s okolím

*socializace klienta služby

Metodika:

*ve vztahových záležitostech je vždy respektována vůle klienta a jsou zohledňovány jeho reálné možnosti

*východiskem pro naplňování standardu je objektivní posouzení soběstačnosti klienta, které je pravidelně ověřováno s ohledem na změny v jeho schopnostech a dovednostech

*pracovníci v přímé péči v maximální míře podporují sebeobsluhu a samostatnost klienta

*pracovníci v přímé péči aktivně spolupracují s dalšími institucemi a odborníky

*pracovníci v přímé péči aktivně spolupracují s lidmi, které si klient vybere

*pracovníci v přímé péči aktivizují klienta, dle jeho možností, ve využívání běžných veřejných služeb

*Pracovníci v přímé péči respektují a vytváří podmínky pro smysluplné vztahy klienta s rodinou, zachovávají neutralitu v případě rodinných sporů

*je nepřípustné obcházení klienta a vyjednávání s rodinou bez jeho vědomí

*poskytovatel podporuje kontakt klientů s místním společenstvím- možnost zapojování do různých aktivit /dle možností klienta/                                                                                                                                                    

STANDARD č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby- Centrum denních služeb

Klíčem kvalitní služby jsou lidé, kteří ji poskytují

Cíl standardu:

Dostatečný počet zaměstnanců, jejich struktura a kvalifikace odpovídající typu a rozsahu poskytovaných služeb

*denní kapacita je max.8 klientů

*cílová skupina jsou mladí dospělí 18- 64 let s těžkým mentálním postižením a autismem i s výraznými poruchami chování

*v Centru denních služeb tráví klient den v kolektivu vrstevníků. K dispozici mu je pracovník v přímé péči, který zajišťuje pomoc při všech úkonech.

Stanovený počet zaměstnanců odpovídá rozsahu služby a činí:

*pracovnice v přímé péči – 0.6 úvazek 5 zaměstnanců

*pracovnice v přímé péči DPP, DPČ -  3 zaměstnanci

*sociální pracovnice- 0.1 úvazek

Ostatní personál zajišťující provoz organizace (viz personální schéma)

Personál splňuje kvalifikační požadavky

Každý pracovník má písemně stanovenou náplň práce a podepsanou pracovní smlouvu či dohodu. Součástí osobní spisové dokumentace jsou doklady o vzdělání a dosavadní praxe

Struktura řízení a rozsah odpovědnosti v zařízení vyplývá z organizačního řádu, pracovního řádu a pracovních náplní jednotlivých zaměstnanců

Přijímání nových zaměstnanců se děje na základě požadavku vedoucí zařízení a se souhlasem statutárního zástupce.

Metodika přijímání nových zaměstnanců:

*stanovení požadavků na nového pracovníka, jeho vytipování

*první kontakt, doložení materiálů, pohovor

*rozhodnutí o přijetí, vždy se zkušební dobou

Každý nový přijatý pracovník prochází zácvikem, tj. pracuje pod dohledem pracovníka, je představen klientům a sám si k nim buduje vztah

Personální plán je zpracován při přípravě rozpočtu na kalendářní rok a při plánovaných změnách v rozsahu činnosti zařízení

STANDARD č.10 Profesní rozvoj zaměstnanců Centra denních služeb

Definice: Činnosti a aktivity směřující k rozvoji dovedností a znalostí zaměstnanců

Cíl: Osobní profesní rozvoj zaměstnanců, zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb, nové metody.

Metodika: Zaměstnanec má právo se zapojit do procesu rozvoje zkvalitnění služeb, vlastním návrhem, námětem

*v CDS jsou pravidelně konány námětové porady

*zaměstnanci jsou hodnoceny svými nadřízenými a ředitelkou. Jejich výkony jsou oceňovány- finančně(odměny, pohyblivé složky mzdy dle vykonané práce nad rámec pracovní náplně). Odměny nejsou veřejně sdělovány.

*zaměstnanci mají ve svých spisech záznamy, kopie osvědčení a certifikáty o absolvovaných školeních ke zvyšování kvalifikace.

STANDARD č.11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby- Centrum denních služeb

Dobrá sociální služba je poskytována v době, kdy ji klient potřebuje využít

Cíl: Umožnit klientům co nejširší možnost využití služeb. Dostupnost informací o službě

Místní dostupnost služeb: *Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM je umístěno v blízkosti centra města Turnov, které je dostupné ze všech stran s návazností autobusové dopravy

*Centrum denních služeb je i sídlem vedení organizace SLUNCE VŠEM. Parkování osobním vozem umožněno. Cesty trvale udržované.

Časová dostupnost služeb:

*Provozní doba respektuje požadavky klientů

*Pokud se potřeby klientů změní, organizace situaci vyhodnotí a na změnu reaguje- nabídku uzpůsobí nově vzniklým rozumným a oprávněným požadavkům (posunutí pracovní doby zaměstnanců)

STANDARD č.12 Informovanost o poskytované službě- Centrum denních služeb

Cílová skupina: stávající i potencionální klienti a jejich rodiny, občané Libereckého kraje, široká veřejnost

Cíl: co nejpřehledněji podávat informace o obsahu, nabídce, rozsahu a možnostech poskytování služby

Metodika poskytování informací:

*kontaktní informace jsou uvedeny v katalogu sociálních služeb Libereckého kraje

*vydávání tiskových zpráv

*pozvánky pro zástupce médií k účasti na větších akcích občanského sdružení SLUNCE VŠEM

*webové stránky SLUNCE VŠEM

STANDARD č. 13 Prostředí a podmínky- Centrum denních služeb

Definice:

Pracovní podmínky ovlivňují kvalitu odváděné práce. Důležitá je celková nálada a atmosféra na pracovišti, systém motivační jako je odměňování, vzdělávací program, možnost doškolování

Cíl: Zajištění odpovídající úrovně poskytované služby

Struktura organizace:

  • Ředitelka a statutární zástupce organizace může být v jednom
  • vedoucí zařízení
  • sociální pracovnice
  • pracovnice v přímé péči
  • ostatní zaměstnanci organizace       

 Každý zaměstnanec má:

*podepsanou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti

*písemně stanovenou pracovní náplň

Popis personálních postupů:

*veškeré záležitosti přijímání zaměstnanců připravuje ředitelka, vedoucí zařízení spolu s účetní. schvaluje a podepisuje statutární zástupce organizace

*dobrovolníci prozatím nejsou zapojování

*zaměstnanci jsou zařazeni do kategorií dle pracovních rizik a náročnosti jejich práce

Metodika:

* SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek poskytuje sociální služby Centrum denních služeb

*velikost prostor a jeho vybavení odpovídá klientele

*pro klienty je připraveno příjemné prostředí

*v celém zařízení je vzorně uklizeno. Dodržování hygienických norem je samozřejmostí

STANDARD č. 14 Nouzové a havarijní situace- Centrum denních služeb

Nouzové a havarijní situace vznikají v důsledku selhání lidí nebo technologii, popř. jsou důsledkem momentálních povětrnostních a přírodních podmínek a mají za následek poškození zdraví nebo majetku. Situace nastávají najednou a dost dobře se jim nedá předejít.

Cíl: Zajištění pocitu bezpečí, ochrana zdraví klientů, ochrana majetku

Metodika: Identifikace nouzových situací, k nimž může dojít- Centrum denních služeb

*živelná událost- požár, povodeň

*pád klienta

*pracovní úraz

*nemocnost personálu

*ztráta nebo poškození majetku

*výrazné změny v chování klienta

Osobou pověřenou pro zvládání situace v CDS je ředitelka, nebo jím pověřený pracovník po dobu jeho nepřítomnosti

Zaměstnanci jsou seznámeni s metodickými postupy pro zvládání nouzových situací

Metodický postup zvládání živelní události:

*zajištění péče o klienty nacházející se v postižených prostorách, ošetření případných zranění. minimalizace paniky

*klienti CDS jsou v klidu přemístěni do bezpečného místa

*všichni zaměstnanci znají důležitá telefonní čísla

*ředitelka, či pověřená osoba řídí průběh situace

Metodický postup při pádu či úrazu klienta

Možné příčiny pádu:

*epileptický záchvat

*fyzický stav klienta

*stav podlahy/terénu, překážky

Opatření v případě pádu:

*kontrola stavu a případné ošetření nebo přivolání další pomoci( záchranná služby, lékařské ošetření)

*u všech pádů- zápis do dokumentace klienta, u závažnějších zjištění informovat kontaktní osobu

Metodický postup při úrazu zaměstnance

*poskytnutí první, případně další pomoci

*okamžité informování vedení organizace

*zajištění chodu CDS

*sepsání záznamu o pracovním úrazu

*dle nutnosti informovat rodinu zaměstnance

Metodický postup při vysoké nemocnosti personálu

*vyrozumění ředitelce, nebo vedoucí centra

*dle závažnosti omezení chodu CDS

Metodický postup při ztrátě nebo poškození majetku

*nahlášení ředitelce, nebo vedoucí centra

*dle rozsahu škod informovat polici

*zapsání události do příslušné dokumentace

Metodický postup při neočekávaných změnách v chování klienta

Popis situace:

*náhlá změna chování v důsledku afektu, sebepoškozování

*ohrožování ostatních klientů

*momentální nepohoda klienta

Metodika zvládání problémového chování:

*odpočinková místnost, kde se klient zklidní (v případě silné agrese)

*odpoutání pozornosti od problému, který momentálně trápí klienta

*důsledně hlídat reakci ostatních klientů (možnost nepřiměřené reakce na chování ostatních klientů)

STANDARD č.15 Zvyšování kvality sociálních služeb

Kvalitní služba je ta, která umožní klientům žít důstojný život odpovídající jejich postižení v rodinném prostředí za její pomoci

Cíl: Udržování kvality poskytované služby a její zvyšování, současně se snahou o rozvoj sociálních služeb

Zásady: Kvalita poskytovaných služeb je průběžně monitorována a hodnocena

*metody kontroly jsou rozhovory s rodinnými příslušníky (naši klienti jsou nemluvící)

*do procesu hodnocení je zapojován sociální odbor a městský úřad v Turnově

Standardy sociální služby Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM, Brigádnická 2260, 511 01 Turnov

Autor- pracovní tým

Statutární zástupce organizace- Marcela Kurfirstová

Vedoucí Centra denních služeb- Lucie Hoření  

 

V Turnově 18. 10. 2021