STANDARD č.1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb    

Platnost: od 1.1. 2017

Určeno: zaměstnancům: Odlehčovací služby

Cílová skupina: dospělí klienti s mentálním postižením a autismem

Základní údaje o službě: Odlehčovací služby SLUNCE VŠEM, Brigádnická 2260, 511 01 Turnov

provozní doba : pá – 15 hod až ne- 16 hod

Základní informace o poskytovateli: název subjektu: SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek

zřizovatel: spolek

tel. 607791769,605107813

Veřejný závazek: Umožnit lidem s těžkým mentálním postižením a autismem žít v rodinném prostředí za pomoci sociální služby a nadále se zdokonalovat v získaných dovednostech a sebeobsluze.

Poslání služby- Odlehčovací služby:

Posláním sociální služby Odlehčovací služby SLUNCE VŠEM je poskytnout mnohostrannou podporu dospělým s postižením a jejich rodinám, a umožnit jim tak, v co možná největší míře žít běžným způsobem života.

Hlavní cíl služby:

 1. Cílem odlehčovací služby je zajistit rodině, která pečuje o osobu s poruchou autistického spektra, možnost odpočinku od náročné péče, poskytnout rodině potřebný čas k regeneraci organizmu a načerpání nových sil 
 2. Umožnit uživateli aktivně využít den
 3. Umožnit uživateli trávit čas mezi vrstevníky, ve společnosti druhých
 4. Subjektivní a objektivní pocit spokojenosti – uživatel prožívá pocit uspokojení, radosti, blaha a sounáležitosti, objektivně je spokojenost vnímána jeho blízkými osobami
 5. Nabídkou aktivizačních činností a fakultativních (volitelných) služeb směřovat k uspokojování obecných i speciálních potřeb uživatele a podporovat individuální vývoj každého uživatele, aby se plně rozvinuly jeho vývojové možnosti a dovednosti
 6. Podporovat začleňování uživatele do společnosti
 7. Podporovat seberealizaci uživatele
 8. V případě zájmu uživatele doprovázet potřebnou dobu jeho životem, poté vyhledat a nabídnout návaznou službu respektující věk uživatele, jeho potřeby a možnosti, připravit uživatele pro možné využití dalších služeb (v případě potřeby uživatele)

Všeobecné etické zásady, které uplatňujeme při poskytování sociální služby

Dodržování práv uživatelů – trvale vytváříme bezpečné a přijímající prostředí (viz. Standardy kvality poskytování sociální služby - Ochrana práv uživatelů)

 1. Zajištění důstojných podmínek během pobytu – respektujeme právo na soukromí, intimitu, vhodným způsobem pomáháme uživatelům při hygienických úkonech a péči o důstojný zevnějšek
 2. Podpora samostatnosti a sebeobsluhy – v míře, v jaké je to možné, podporujeme uživatele i jeho rodinu v samostatnosti, v řešení vlastní sociální situace. Za uživatele či jeho rodinu pracovníci nerozhodují, uplatňují k nim zplnomocňující a aktivizační přístup.
 3. Respektování a zachování individuálních potřeb a přání uživatele a jeho rodiny - např. oslovování uživatelů není v rozporu se zvyklostmi (respektujeme přání uživatele popř. jeho zákonného zástupce/opatrovníka, důstojnost uživatele), přihlížíme ke speciálním potřebám uživatelů při začleňování do denního programu, volbu vhodných aktivit provádí uživatel popř. zákonný zástupce/opatrovník ve spolupráci s týmem pracovníků podle individuálních potřeb uživatele (viz. nabídka služeb a Smlouva o poskytování sociální služby, Individuální plán podpory), zaměření na rozvoj sebeobslužných dovedností s přihlédnutím k možnostem jednotlivého uživatele a jeho začleňování do komunity v níž žije (návštěvy společenských a kulturních akcí, nákupy v obchodech) atd.
 4. Podpora a pomoc celé rodině
 5. Respektování volby a názoru – vycházíme z přání a potřeb uživatelů, např. účast na konkrétní aktivitě denního programu (hry, canisterapie, návštěva odpočinkového pokoje atd.), aktivní zjišťování názoru uživatele za využití vhodných komunikačních technik.
 6. Vnímání uživatele jako součásti celé rodiny, podmínek a okolností v nichž žije, ve vzájemných příčinných souvislostech (změna potřeb v souvislosti s věkem, zdravotním stavem, rodinou situací), nabídka služeb je flexibilně

      přizpůsobená potřebám uživatelů.

 1. Dostupnost služby – snažíme se o maximální zpřístupnění služby každému uživateli (zabezpečení dostatečného počtu doprovodných osob při aktivitách, které probíhají mimo prostor odlehčovací služby).
 2. Týmový přístup – tým pracovníků spolupracuje s uživatelem a s jeho rodinou tak, aby se jejich způsob života přiblížil co nejvíce běžnému způsobu života, ve kterém jsou uspokojovány všechny jejich potřeby
 3. Podpora tvorby sociální sítě v okolí uživatele

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospělí s těžkým mentálním postižením a autismem,  kteří jsou v souvislosti s životem s postižením ohroženi rizikem vzniku nepříznivé sociální situace či se již v této situaci nachází.

Pozn. Nepříznivou sociální situací rozumíme například: možnou  izolaci  rodiny v rámci  komunity v níž žije, izolaci mladého dospělého od společenství vrstevníků, odloučení mladého dospělého od rodiny a jeho umístění do pobytového zařízení na dlouhou dobu, znevýhodnění v nabídce aktivit pro volný čas (např. výtvarných, sportovních, hudebních).

Uživateli našich služeb jsou:

Mladí dospělí a dospělí s mentálním postižením a autismem i s poruchami chování

Standard č. 2 Ochrana práv osob

Platnost: od 1.1.2017

Určeno: zaměstnancům Odlehčovací služby

Cílová skupina: dospělí klienti s mentálním postižením a autismem

Definice: Právy klientů se rozumí jejich základní lidská práva a subjektivní individuální práva

Existuje přímá úměra mezi mírou závislosti klienta na službě a pravděpodobnost omezování práv klienta. Přímá úměrnost platí mezi kvalitou poskytované služby a stupněm respektování a ochrany práv klienta.

Katalog situací:/nesprávnost

 1. Klient je chápán jako jeden z mnoha, pečovatelka ho neoslovuje jménem, jeho přítomnost v místnosti je ignorována, s věcmi klienta je nakládáno bez jeho souhlasu
 2. V zájmu bezpečnosti klienta je omezován v pohybu, v činnostech, jeho život se podřizuje podmínkám poskytování služby více než je nezbytně nutné, musí přicházet a odcházet pouze v určených hodinách, jíst v určených hodinách.
 3. Protekcionalismus- rodinní příslušníci zaměstnanců či osob pracovně spojených se zařízením, klient sám, či jeho rodina, věnuje sponzorský dar.
 4. Omezení hybnosti klienta, jeho orientace v prostoru a čase
 5. Snaha respektovat přání rodiny na úkor klienta
 6. Přehlížení stížnosti či nepohody klientů
 7. Poskytnutí citlivých údajů o klientech

KATALOG SITUACÍ:/ správnost/

 1. Všichni pracovníci zařízení respektují  základní lidská práva a svobody člověka v maximální míře a v mezích možností prostor odlehčovací služby a snaží se zajistit klientům jejich právo na soukromí
 2. Znají nejčastější oblasti, kde může k porušování práv klienta dojít. Těmi jsou soukromí klienta, osobní svoboda, ochrana osobních údajů
 3. Personál respektuje právo klienta na jeho svobodný projev a to, že klient má právo nabízenou službu či pomoc odmítnout.
 4. Presonál respektuje důstojnost klienta, nepřipustí jeho ponižování, zesměšňování a podceňování. Vztah se jednoznačně odehrává na bázi partnerství
 5. Klient má mít možnost v případě žádosti o pomoc obrátit se na kohokoliv z personálu v odlehčovací službě
 6. Klient ( jeho opatrovník) má mít právo podání stížnosti Na základě Směrnice o stížnostech a prostřednictvím schránky na stížnosti umístěné v odlehčovací službě
 7. Klient /jeho opatrovník) má přístup ke svému spisu
 8. Podpora hybnosti klienta a jeho orientace v čase

 Střet zájmů/jde o situaci, kdy dochází ke konfliktu mezi zájmy klienta a poskytované služby

OBLASTI STŘETU ZÁJMŮ

Ke střetu zájmů může dojít/seznam situací:

1.Při přijímání klienta k poskytování služeb

 1. Při ukončení poskytování služby klientovi
 2. Při přijímání stížností na kvalitu služby
 3. Při přijímání sponzorského daru
 4. Při přijímání úplatku za služby
 5. Jednání s dezorientovaným člověkem, s člověkem s nižším intelektem
 6. Použití restriktivních opatření (omezení v pohybu, v zájmech, ve společenských kontaktech, v časovém harmonogramu klienta,…)

Metodika správného postupu v těchto situacích:

 1. Pro všechny případy možnosti střetu zájmů platí presumpce podezření
 2. Každé podezření na nesprávný postup je třeba prošetřit
 3.  Prokázaný střet zájmů je dle závažnosti řešen domluvou, finančním postihem, ve vážných případech okamžitým zrušením pracovně právního vztahu

Metodika prevence proti střetu zájmů:

 1. Všichni klienti jsou si rovni a vyžadují stejnou kvalitu péče
 2. Zákaz přijímání jakýchkoli darů od klientů a jejich příbuzný
 3. Přijímání sponzorských darů se děje dle platné Směrnice o přijímání sponzorských                                                    

jiných darů 16/2010 a řešení všech stížností dle standardu č. 7

      4.   Používání restriktivních opatření pouze v zájmu bezpečnosti klienta

      5.  Zákaz podávání nenaordinovaných léků určených k tlumení aktivity klienta/  

      6.  Zákaz hlučného chování ke klientovi

      7.  Zákaz tělesných trestů a slovních urážek                                                                                                                                                                                         

      8.  Tresty za nevhodné chování klientů nesmí být odepření plnění základních potřeb                                                                                                                                                                 

           jídla, pití, kontaktů s rodinou, lásky.                                                                                                                                                                           

 1. Nezakazovat přítomnost rodinného příslušníka či jiné blízké osoby při jednání s

Klientem.                                                                                                                                                                                             

 STANDARD Č.3  Jednání se zájemcem o sociální   službu- Odlehčovací služba

Informace o službě podává pověřená pracovnice - vedoucí zařízení- Bohuslava Charousková, nebo statutární zástupce - Marcela Kurfirstová. V rozhovoru se vyhýbá nesrozumitelným odborným výrazům, cizím slovům apod.

Seznámení klienta nebo jeho opatrovníka:

 1. S posláním a způsoby poskytované služby s podmínkami přiznání služby – žádost, vnitřní pravidla pro poskytování soc. služby
 2. S výší úhrady za službu /sazebník/, způsobem a termíny plateb
 3. S personálem, který službu zajišťuje
 4. S podmínkami pro rozšíření či ukončení služby

Klient a jeho doprovod má možnost osobně hovořit s pověřenou osobou, popovídat si z pracovníky zajišťující přímou péči, prohlédnout si prostory pro odlehčovací služby

Metodika jednání se zájemcem:

 1. Navázání kontaktu a navození příjemné atmosféry (přivítání,podání ruky, nabídnutí židle,nápoje)
 2. Představení služby, informace o podmínkách jejího zavedení
 3. Formulování osobního cíle klienta
 4. Zjištění zpětné vazby- jak se klient o službě dozvěděl, o jakých jiných alternativách uvažoval
 5. Shrnutí základních bodů dohody, termín zahájení služby, výše úhrady, osobní cíle
 6. Sepsání smlouvy o poskytování služby – odlehčovací služby SLUNCE VŠEM

      KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ NA ODLEHČOVACÍ SLUŽBU:  

     Dospělý klient s mentálním postižením a autismem.   

 KRITÉRIA PRO ODMÍTNUTÍ KLIENTA:

 1. Kapacita odlehčovací služby je naplněna
 2. Zájemce o službu požaduje poskytování služby, kterou neposkytujeme
 3. Zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje poskytování zdravotní péče
 4. Zdravotní a psychický stav zájemce o službu neumožňuje naplňování speciálních potřeb, v rámci sociální služby a je spojen s ohrožením bezpečí zájemce o službu samého, jiných uživatelů nebo pracovníků odlehčovací služby.
 5. Zdravotní a psychický stav uživatele neumožňuje využití nabídky činností a naplnit cíle sociální služby- odlehčovací služby.
 6. Uživateli nebo jeho zástupci byla před méně než 6 měsíci vypovězena smlouva o poskytování sociální- odlehčovací služby.

Kritéria pro ukončení pobytu uživatele:

 1. Uživatel může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
 2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně, pokud uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení se považuje zejména neplnění úhrady za poskytované služby nebo situace, kdy uživatel i po napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z Vnitřního řádu poskytovatele.

STANDARD č. 4 Smlouva o poskytování sociální služby – Odlehčovací služba

 1. poskytovatel může smlouvu vypovědět v případech, které jsou specifikovány v seznamu důvodů ukončení služby 
 2. smlouvu o poskytování služby uzavírá s klientem či jeho zástupcem vedoucí zařízení nebo statutární zástupce
 3. při uzavírání smlouvy vysvětlí obsah smlouvy
 4. jakákoliv změna již sjednané smlouvy musí být provedena písemně dodatkem
 5. smlouvu za klienty bez právní způsobilosti podepisuje opatrovník
 6. při ukončení služby jsou zaměstnanci nápomocni při hledání dalšího řešení situace klienta

Kritéria pro ukončení pobytu uživatele:

 1. Pobyt uživatele může být ukončen z důvodů uvedených ve Smlouvě o poskytování sociální služby (viz Výpovědní důvody a výpovědní lhůty)
 2. Uživatel může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
 3. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně, pokud uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení se považuje zejména neplnění úhrady za poskytované služby nebo situace, kdy uživatel i po napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z Vnitřního řádu poskytovatele.
 4. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně, pokud po vyčerpání dostupných terapeutických a výchovných prostředků  dojde k závažnému zhoršení zdravotního a psychického stavu uživatele, jež v dlouhodobé perspektivě v podmínkách zařízení neumožní naplňování jeho speciálních potřeb a je spojen s ohrožením bezpečí uživatele samého, jiných uživatelů nebo pracovníků odlehčovací služby.
 5. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně, pokud dojde k ukončení činnosti poskytovatele

Sociální službu nemůžeme poskytnout:

Žadatelům, jejichž zdravotní stav vyžaduje náročnou celodenní a individuální péči zdravotnického personálu a s použitím specializované techniky.

STANDARD č. 5 Individuální plánování průběhu sociální služby – odlehčovací služba

Obecný cíl:

Zajistit klientovi důstojný a plnohodnotný život v jeho přirozeném prostředí

Definice:

Poskytování služby vychází z osobních cílů a potřeb klienta. Ty se odvíjejí především z jeho možností a schopností.

Metodika:

 1. Pro každého klienta je zpracován individuální plán obsahující zformulované úkony spojené s pobytem na odlehčovací službě, které mu budou poskytovány. Plán je zpracován jako výsledek dialogu mezi klientem, hlavní pracovnicí v přímé péči a soc. pracovnice
 2. V průběhu poskytováni služeb je naplňování stanovených cílů pravidelně sledováno a hodnoceno
 3. Záznam o plánování, vyhodnocování a naplňování osobního cíle klienta je veden v jeho spise
 4. Klient (opatrovník)má možnost svoje požadavky měnit formou ústní i písemnou
 5. Je uplatňován systém předávání potřebných informací, neboť klient většinou není schopen sám pracovníka, s nímž se setkal pravdivě informovat.
 6. Každý důležitý poznatek o klientovi je zapsán do dokumentace
 7. Pracovnice si informace vzájemně vyměňují
 8. Jedenkrát za dva až tři měsíce jsou o kvalitě poskytovaných služeb vedeny rozpravy s vedením organizace /poskytovatele soc. služeb

STANDAR č. 6 Dokumentace o poskytování sociální služby- Odlehčovací služba

Definice:

Osobní údaje vedené o klientovi služby v souvislosti s jejím poskytováním jsou zpracovány v nezbytně nutném rozsahu a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem

Rozsah údajů, které jsou o klientech k dispozici:

Osobní údaje

Jméno a příjmení, bydliště

 1. Datum narození
 2. Osobní údaje jsou součástí dokumentace klienta, která je ukládána na bezpečném místě (kancelář)

Do dokumentace může nahlížet – klient (opatrovník), vedení, sociální pracovnice

Pro sociální službu – odlehčovací služba

vypracovala Kurfirstová Marcela, statutární zástupce organizace