Výroční zpráva 2012

 

OBSAH

 

                        Obsah

                        Úvodem

                        Základní informace

                        Shrnutí činnosti

                        Hospodářský výsledek

                        Vyjádření Valné hromady

 

 úvodem

Občanské sdružení SLUNCE VŠEM vzniklo v Turnově v roce 2004 a jeho primárním zájmem je péče a pomoc těžce mentálně postiženým s autismem a jejich rodinám. V prvních letech sdružení působilo jako doplňující součást Dětského centra Sluníčko kam takto postižené děti docházely do speciální školy zaměřené právě na tento druh postižení. Rodiny postižených autistů, členové sdružení SLUNCE VŠEM a jeho příznivci vytvořili a pravidelně užívali klubovnu, která sídlila v zahradním traktu Speciální školy v Sobotecké ulici v Turnově. Velmi aktivně se zabývali volnočasovými aktivitami,pořádali výlety, týdenní pobyty, jednodenní akce pro naše postižené členy a jejich rodinné příslušníky.Postupně se také aktivně začleňovali do společenského dění v Turnově.

Vzhledem k nastalé situaci, a to ukončení školní docházky dospělých postižených autismem se zároveň naplnila hlavní vize sdružení. Pokračování v péči a socializaci o takto postižené. Od 1.září 2012 je otevřeno  Centrum denních služeb(dále jen CDS) v Turnově a tím dostávají dospělí, kteří vzhledem ke svému hendikepu nebudou nikdy působit samostatně a vždy budou vyžadovat trvalý dohled, velkou šanci.A to mít možnost nadále žít v prostředí svého domova a zároveň mít možnost se scházet se svými vrstevníky a navázat plynule na další etapu svého doživotního vzdělávání. Výraznou pomoc v péči o své blízké ocení i pečující rodiny.

 

    Registrované sociální služby Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM poskytují služby osobám s těžkým mentálním postižením a autismem starším 18ti let s dokončenou školní docházkou. Služby jsou poskytovány denně od 8.00 do 13.00 hodin.Prozatím do CDS dochází 5 klientů, pozvolna bude možné umístnit v zařízení ještě dva klienty, ale vzhledem k těžké diagnose těchto osob není žádoucí vytvořit příliš velkou skupinu.

Klienti se zdokonalují v sebeobsluze, je zde zaveden tzv.systém piktogramů, kde má klient každý den připravený nový denní režim.Vzhledem k velmi těžkému postižení se musí dbát na potřeby a schopnosti každého jednotlivce, je zde i klidová místnost.V rámci jejich možností si klienti nacvičují jednoduché úkony např. v kuchyni (mj.mazání chleba, vykrajování těsta-vše musí asistentky předem připravit, sami nejsou schopni tyto práce udělat).V rámci socializace chodí klienti jednou týdně na procházky,dále mají v týdenním režimu výtvarnou výchovu, hudební výchovu a podobné aktivity. Centrum denních služeb se chystá v letních měsících také pořádat jednodenní výlety a rekondiční pobyty ovšem s důrazem na fyzické a psychické možnosti svých klientů.

Dále se pracuje na plnění standardů kvality služeb a probíhá vzdělávání pracovníků dle aktuální nabídky a s ohledem na finanční možností sdružení.

Centrum denních služeb je zatím jediné zařízení tohoto druhu v Libereckém kraji.

 

                                                                     Marcela Kurfirstová, statutární zástupce

  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Vznik : 4.srpna 2004, registrováno u MV ČR pod č. jednacím VS/ 1-1/58119/04-R

 

Struktura organizace :

 

-         Valná hromada

-         Předseda sdružení

-         Organizační tým

-         Revizní komise

-         Vedoucí zařízení

-         Sociální pracovník

-         Osobní asistence

 

Valná hromada -   skládá se z členů občanského sdružení SLUNCE VŠEM– řídí se Stanovami sdružení.

 

Předseda sdružení - statutární zástupce : Marcela Kurfirstová-  řídí se Stanovami sdružení

 

Organizační tým: Bohuslava Charousková, Jarmila Bažantová, Věra Bečková, Soňa Šťastná

 

Revizní komise: - Věra Bečková, Eva Johánková, Dana Vídeňská, řídí se Stanovami sdružení

 

Vedoucí zařízení        -Bohuslava Charousková

 

Sociální pracovnice : Eliška Jordáková

 

Osobní asistentky: Marcela Kurfirstová, Bohuslava Charousková, Věra Bečková, Soňa Šťastná, Jarmila Bažantová

 

Externí pracovníci: Iva Ječná-účetní      

SHRNUTÍ ČINNOSTI V ROCE 2012

 

Vzdělávání :

1)    Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje sociálních služeb

2)    Seznámení se Standardy kvality sociálních služeb(všichni zaměstnanci)

3)    Školení o bezpečnosti práce a zvládání problémového chování klientů( zaměstnanci)

4)    Semináře dle aktuální nabídky

5)     Projekt Podpora transformace sociálních služeb konaný v Liberci (Kurfirstová, Charousková)

6)    Seminář na téma autismus ( krajská koordinátorka autismu SPC Turnov paní Malinová, účast všichni zaměstnanci)

7)    Praktický seminář v zařízení pro děti a žáky s pervazivní vývojovou poruchou( Kurfirstová, Charousková, Bažantová, Šťastná)            

      

   Účast na seminářích a odborných přednáškách dle aktuální nabídky a finanční situace (všichni zaměstnanci)

 

 

Provoz a finance : 

 

-         včasně reagovat na vypsané projekty nadací, kraje, MPSV, EU

(Marcela Kurfirstová, Bohuslava Charousková)

-         zajistit dostatek finančních prostředků na rok 2013 (Marcela Kurfirstová, Bohuslava Charousková)

-         aktivně oslovovat sponzory

-         vypsat výběrové řízení a vyřídit ostatní právní a úřední kroky k tomu náležející na stavbu Komunitního centra Turnov

-         započít stavbu Komunitního centra

 

Řízení a plánování na rok 2013 :

 

-         příprava a realizace Valné hromady - jaro

-          realizace alespoň 2 setkání Organizačního týmu

-         účetní uzávěrka s kontrolní činností Revizní komise - květen 2013 ( Ječná, Charousková)

-         rozšíření členské základny - průběžně

-         přednášky na téma autismus –zaměření na střední školy v Turnově ( Bažantová, Charousková)

-         větší informování veřejnosti o problému autismu a o činnosti SLUNCE VŠEM za pomoci místního tisku

-         stavba Komunitního centra

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

 

 

 

Výnosy :

 

 

Provozní dotace

100 000,00

Přijaté sponzorské dary

121 600,00

Úroky

 

Přijaté členské příspěvky

3 200,00

Ostatní –platby klientů

73 290,00

CELKEM

298 090,00

 

 

 

 

 

Náklady :

 

 

Mzdové náklady a odvody

69 938,00

Spotřeba materiálu

47 860,00

Spotřeba energie +nájem

69 652,00

Cestovné

-------------

Nákup služeb

-------------

Poskytnuté členské příspěvky

-------------

Odpisy dlouhodobého majetku

---------

Jiné ostatní náklady

 

CELKEM

187 450,00

 

 

 

 

 

 

 

 VYJÁDŘENÍ VALNÉ HROMADY

 

            Valná hromada posoudila Výroční zprávu za rok 2012.

 

                        Za SLUNCE VŠEM Turnov

 

                                                           Marcela Kurfirstová, předsedkyně sdružení