Výroční zpráva 2014

      1. OBSAH

      2. ÚVODEM

      3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

      4. SHRNUTÍ ČINNOSTI 2014

      5. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ NA ROK 2015     

      6. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

      7. VYJÁDŘENÍ VALNÉ HROMADY 

2. ÚVODEM

SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek vznikl v Turnově v roce 2004. Zakladateli byli rodiče a rodinní příslušníci těžce mentálně postižených dětí s autismem. V prvních letech spolek působil jako doplňující součást Dětského centra Sluníčko v Turnově, kam tyto postižené děti docházely do mateřské a speciální školy. Rodiny společně s dětmi další členové spolku SLUNCE VŠEM  vytvořili a pravidelně užívali klubovnu, která sídlila v zahradním traktu Speciální školy v Sobotecké ulici v Turnově. Tady se zabývali volnočasovými aktivitami, pořádali výlety, týdenní pobyty, jednodenní akce a postupně se také aktivně začleňovali do společenského dění v Turnově.

Hlavní vizí spolku ale bylo vybudování denního centra pro dospělé s těžkým mentálním postižením a autismem, aby mohly děti plynule v dospělosti pokračovat nejen ve své, pro toto těžké postižení tolik potřebné, socializaci, ale také zůstaly v péči rodiny a svých blízkých.

Říká se, že sny se plní, ale musí se jim také naproti. Přesně to spolek roky dělal, takže se podařilo navázat na ukončení školní docházky v té době už dospělých autistů přesně tak, jak si určil již na počátku své cesty. SLUNCE VŠEM se stalo poskytovatelem sociálních služeb a v září 2012 otevřelo CDS v ulici Jana Palacha v Turnově, a to v pronajatých prostorách od města Turnov. Do tohoto zařízení začali docházet dospělí, kteří vzhledem ke svému hendikepu nebudou nikdy působit samostatně a budou vždy vyžadovat trvalý dohled. A díky CDS měli možnost nadále žít v prostředí svého domova, scházet se se svými vrstevníky a pokračovat v doživotním vzdělávání a nácviku již získaných vědomostí.

…a současnost

Spolek byl založen nejen proto, aby mu bylo pomáháno, ale aby také pomáhal. Po celou dobu své existence se zabýval myšlenkou o vytvoření trvalého centra, kde by později na denní péči bylo možno navázat a vytvořit i odlehčovací služby a chráněné bydlení. A to pro zájemce o tyto služby v rámci celého Libereckého kraje. Proto před i po otevření a provozování centra v Palachově ulici se spolek snažil získat finanční prostředky na stavbu nového zařízení, kde by mohlo dojít nejen k navýšení kapacity klientů, ale i větším možnostem se dál rozvíjet a poskytovat ucelenější a na sebe navazující rozsah péče a služeb.

Závěrem roku 2014 tu tedy po několika letech jednání, vyjednávání, pochopení ze strany politiků, úřadů a díky nezištné práci mnohých ze spolku SLUNCE VŠEM stojí Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM. Postavené na pozemku, které je darem od města Turnov a z dotace od Libereckého kraje, s přispěním opět města Turnova. A díky spolku, který se na stavbě také finančně podílel. S působností pro celý Liberecký kraj a s jasnou vizí do budoucnosti. Provoz v novém centru bude zahájen v únoru 2015.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB SLUNCE VŠEM

Registrovaná sociální služba poskytuje služby dospělým osobám s těžkým mentálním postižením a autismem s výraznými poruchami chování, starším 18 ti let s dokončenou školní docházkou. Služby jsou poskytovány denně dle zájmu rodin prozatím od 8.00 do 13.00 hodin. Dle potřeby se provozní doba bude prodlužovat. Do CDS dochází 6 klientů.

 S ohledem na  závažné postižení těchto osob není žádoucí vytvořit příliš velkou skupinu a začleňování dalších případných zájemců musí probíhat velmi pomalu.

Klienti se zdokonalují v sebeobsluze, je zde zaveden tzv. systém piktogramů, kde má každý připravený nový denní režim. Individuální plán je vždy připraven přímo na potřeby a schopnosti každého klienta a přání rodiny.

 V CDS je i klidová místnost, kterou využívají naši uživatelé v případě momentální nepohody za dozoru asistentky. Chodící pás, masážní pás atd.

TÝDENNÍ ROZVRH NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ

PONDĚLÍ - Výtvarná dílna, nácvik sebeobsluhy

ÚTERÝ -     Cvičení- chodící pás, masážní pás, pohybová činnost, vycházky po okolí,

nákup, nácvik sebeobsluhy

STŘEDA - Vaření – nácvik přípravy jednoduchých pokrmů za pomoci asistentek, nakupování, úklid domácnosti, nácvik sebeobsluhy

ČTVRTEK - Zpěv, tanec, poslech hudby, nácvik sebeobsluhy

PÁTEK -     Ergoterapie a pracovní činnost, nácvik sebeobsluhy

Centrum denních služeb může na základě poptávky zajistit i FAKULTATIVNÍ SLUŽBY.

 

S ohledem na fyzické a psychické možnosti klientů máme v plánu pořádat jednodenní výlety a rekondiční pobyty.

Dále se pracuje na plnění Standardů kvality služeb a probíhá vzdělávání pracovníků dle aktuální nabídky a s ohledem na finanční možnosti spolku.

Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM je jediné zařízení tohoto druhu v Libereckém kraji.

Statutární zástupce    Kurfirstová Marcela                

3. ZÁKLADNÍ  INFORMACE

Vznik4.srpna 2004, registrováno u MV ČR pod č. jednacím VS/ 1-1/58119/04-R

12.3.2014 byla svolána Valná hromada, na které bylo dle programu schůze jedním z hlavních bodů i volba orgánů (jejich ustanovení) dle Stanov SLUNCE VŠEM. Zároveň byly připraveny všechny podklady pro změnu statusu občanského sdružení SLUNCE VŠEM na SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, ke kterému po volbě a změně stanov došlo.

 

Nově zvolená struktura organizace

 Valná hromada

 Statutární zástupce- předseda

  Hospodář

  Revizní komise

  Vedoucí zařízení

  Sociální pracovník   

  Pracovníci v sociálních službách

 

Valná hromada - skládá se z členů spolku SLUNCE VŠEM – řídí se Stanovami sdružení.

Předseda sdružení - statutární  zástupce Marcela Kurfirstová-  řídí se Stanovami spolku, zastupuje spolek samostatně ve všech úkonech

Hospodář – Bohuslava Charousková Adamová

Revizní komise - Pavel Charousek, Soňa Šťastná, Jarmila Bažantová, řídí se Stanovami spolku

Vedoucí zařízení - Bohuslava Charousková Adamová

Sociální  pracovnice  -  Eliška Jordáková

Pracovníci v sociálních službách- Marcela Kurfirstová, Bohuslava Charousková Adamová, Soňa Šťastná, Jarmila Bažantová, Lenka Eichlerová

Externí pracovníci -  účetní Iva Ječná

 

4.SHRNUTÍ  ČINNOSTI  V ROCE  2014

Vzdělávání: Všichni zaměstnanci CDS se seznámili se Standarty kvality sociálních služeb, které jsou v tištěné formě stále k dispozici jak v centru, tak i v internetové podobě na webových stránkách SLUNCE VŠEM. Dále se všichni zúčastnili školení o bezpečnosti práce a zvládání problémového chování klientů. Také mají všichni zaměstnanci stanovený počet hodin (24 hodin ročně) určený na vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje sociálních služeb.  Účast na seminářích a odborných přednáškách byla využita dle aktuální nabídky a finanční situace CDS.

Provoz a finance 2014 :

včasně reagovat na vypsané projekty nadací, kraje, MPSV, obcí (Marcela Kurfirstová, Bohuslava Charousková) SPLNĚNO

zajistit dostatek finančních prostředků na rok 2014 (Marcela Kurfirstová, Bohuslava Charousková) SPLNĚNO

aktivně oslovovat sponzory SPLNĚNO

vypsat výběrové řízení a vyřídit ostatní právní a úřední kroky k tomu náležející na stavbu Komunitního centra Turnov SPLNĚNO

započít stavbu Komunitního centra červen 2014 SPLNĚNO

dokončit stavbu prosinec 2014 SPLNĚNO

zaměstnanci -  ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů (Věra Bečková)

nástup nového zaměstnance

 

STAVBA CENTRA DENNÍCH SLUŽEB SLUNCE VŠEM 2014

Autorem projektové dokumentace stavby je firma PROFES projekt s.r.o. Turnov a realizátorem stavební firma pana Ing. Červy, která vyhrála výběrové řízení. Cena stavby a zahrady byla 5 208 444 Kč.

Financování stavby:

Pozemek byl dar od města Turnov

Dotaci 4,5 mil. Kč spolek získal od Libereckého kraje

Dotaci 400 tis. Kč spolek získal od města Turnov

Půjčku 200 tis. Kč si spolek vzal od města Turnov

Částku ve výši 108 444 Kč spolek doplatil z vlastních zdrojů

Dalších 550 549 Kč spolek SLUNCE VŠEM platil za položky, které nebyly součástí výběrového řízení.

5. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ NA ROK 2015 :

Vzdělávání:

  1. Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje sociálních služeb
  2. Seznámení se Standardy kvality sociálních služeb (všichni zaměstnanci)
  3. Školení o bezpečnosti práce a zvládání problémového chování klientů zaměstnanci)
  4. Semináře dle aktuální nabídky

     Účast na seminářích a odborných přednáškách dle aktuální nabídky a finanční situace (všichni zaměstnanci)

Další činnost:

včasně reagovat na vypsané projekty nadací, kraje, MPSV, obcí (Marcela Kurfirstová, Bohuslava Charousková)

zajistit dostatek finančních prostředků na rok 2015 (Marcela Kurfirstová, Bohuslava Charousková)

rozšíření provozní doby CDS

průběžně přijímat nové dospělé klienty s těžkým mentálním postižením a autismem

vybavení nového CDS – vnitřní i venkovní

představit druhou etapu stavby – přístavba odlehčovacích služeb a chráněného bydlení

příprava a realizace Valné hromady  -  jaro 2016

realizace alespoň dvou setkání Organizačního týmu

účetní uzávěrka s kontrolní činností Revizní komise květen 2015 (Ječná, Charousková)

rozšiřování členské základny  -  průběžně

informování veřejnosti o problému autismu a o činnosti SLUNCE VŠEM za pomoci místního tisku

 

6. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2014 (viz. Výkaz zisku a ztrát)

 

7. VYJÁDŘENÍ VALNÉ HROMADY

 

Valná hromada posoudila Výroční zprávu za rok 2014

 

Za SLUNCE VŠEM Turnov

 

                            Kurfirstová Marcela  - předsedkyně spolku
hospodářský výsledek 01.jpg (400849)

hospodářský výsledek 02slunce02.jpg (420589)