výroční zpráva 2013

 OBSAH                 

 ÚVODEM    

 ZÁKLADNÍ INFORMACE                                      

 SHRNUTÍ ČINNOSTI

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

 VYJÁDŘENÍ VALNÉ HROMADY                           

 

Úvodem

Spolek SLUNCE VŠEM vznikl v Turnově v roce 2004. Hlavní náplní činnosti byla péče a pomoc osobám s mentálním postižením a autismem a jejich rodinám. V prvních letech spolek  působil  jako doplňující součást Dětského centra Sluníčko v Turnově  kam tyto postižené děti docházely do mateřské a speciální školy. Rodinní příslušníci a další členové spolku SLUNCE VŠEM a jeho příznivci vytvořili a pravidelně užívali klubovnu, která sídlila v zahradním traktu Speciální školy v Sobotecké ulici v Turnově. Velmi aktivně se zabývali volnočasovými aktivitami, pořádali výlety, týdenní pobyty, jednodenní akce pro své členy a jejich rodiny. Postupně se také aktivně začleňovali do společenského dění v Turnově. Hlavní vizí bylo vybudování Centra denních služeb pro dospělé s těžkým mentálním postižením a autismem.

Našemu spolku se podařilo plynule navázat na ukončení školní docházky dospělých postižených autismem otevřením Centra denních služeb SLUNCE VŠEM v Turnově. Od září 2012 poskytujeme tyto sociální služby jako jediní v Libereckém kraji. Dochází k nám dospělí, kteří vzhledem ke svému hendikepu nebudou nikdy působit samostatně a budou vždy vyžadovat trvalý dohled. Otevřením CDS mají možnost nadále žít v prostředí svého domova a zároveň se scházet se svými vrstevníky a pokračovat v doživotním vzdělávání a nácviku již získaných vědomostí. Výraznou pomoc CDS při péči o svého člena ocení pečující rodiny.     

       

 Registrovaná sociální služba Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM poskytuje služby dospělým osobám s těžkým mentálním postižením a autismem s výraznými poruchami chování, starším 18 ti let s dokončenou školní docházkou. Služby jsou poskytovány denně dle zájmu rodin prozatím od 8.00 do 13.00 hodin. Dle potřeby se provozní doba bude prodlužovat. Do CDS dochází 6 klientů.

 S ohledem na  závažné postižení těchto osob není žádoucí vytvořit příliš velkou skupinu a začleňování dalších případných zájemců musí probíhat velmi pomalu.

Klienti se zdokonalují v sebeobsluze, je zde zaveden tzv. systém piktogramů, kde má každý připravený nový denní režim. Individuální plán je vždy připraven přímo na potřeby a schopnosti každého klienta a přání rodiny.

 V CDS je i klidová místnost, kterou využívají naši uživatelé v případě momentální nepohody za dozoru asistentky. Chodící pás, masážní pás atd

Celý týden je rozdělen na rozvrh činností

Výtvarná dílna, nácvik sebeobsluhy

Cvičení- chodící pás, masážní pás, pohybová činnost, vycházky po okolí, nákup, nácvik sebeobsluhy

Vaření nácvik přípravy jednoduchých pokrmů za pomoci asistentek, nakupování, úklid domácnosti, nácvik sebeobsluhy

Zpěv, tanec, poslech hudby, nácvik sebeobsluhy

Ergoterapie a pracovní činnost, nácvik sebeobsluhy

Centrum denních služeb může na základě poptávky zajistit další fakultativní služby.

 

S ohledem na fyzické a psychické možnosti klientů máme v plánu pořádat jednodenní výlety a rekondiční pobyty.

Dále se pracuje na plnění standardů kvality služeb a probíhá vzdělávání pracovníků dle aktuální nabídky a s ohledem na finanční možnosti spolku.

Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM je jediné zařízení tohoto druhu v Libereckém kraji.

 

Statutární zástupce    Kurfirstová Marcela                                                      

 

ZÁKLADNÍ  INFORMACE

 

 

Vznik :  4.srpna 2004, registrováno u MV ČR pod č. jednacím VS/ 1-1/58119/04-R

 

Struktura organizace :

 

 • Valná hromada
 • Statutární zástupce- předseda
 • Hospodář
 • Revizní komise
 • Vedoucí zařízení
 • Sociální pracovník
 • Osobní asistence

 

Valná hromada  -   skládá se z členů spolku SLUNCE VŠEM – řídí se Stanovami sdružení.

 

Předseda sdružení  -  statutární  zástupce Marcela Kurfirstová-  řídí se Stanovami spolku

 

Hospodář – Bohuslava Charousková Adamová

 

Revizní komise: Pavel Charousek, Soňa Šťastná, Jarmila Bažantová, řídí se Stanovami spolku

 

Vedoucí zařízení - Bohuslava Charousková Adamová

 

Sociální  pracovnice : Eliška Jordáková

 

Sociální pracovnice v přímé péči-  Marcela Kurfirstová, Bohuslava Charousková Adamová, Věra Bečková, Soňa Šťastná, Jarmila Bažantová

 

Externí pracovníci -     Účetní- Iva Ječná

 

SHRNUTÍ  ČINNOSTI  V ROCE  2013

Vzdělávání  :

 1. Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje sociálních služeb
 2. Seznámení se Standardy kvality sociálních služeb (všichni zaměstnanci)
 3. Školení o bezpečnosti práce a zvládání problémového chování klientů zaměstnanci)
 4. Semináře dle aktuální nabídky                         

Účast na seminářích a odborných přednáškách dle aktuální nabídky a finanční situace (všichni zaměstnanci)

 

Provoz a finance: 

 

 • včasně reagovat na vypsané projekty nadací, kraje, MPSV, obcí

(Marcela Kurfirstová, Bohuslava Charousková)

 • zajistit dostatek finančních prostředků na rok 2014 (Marcela Kurfirstová, Bohuslava Charousková)
 • aktivně oslovovat sponzory
 • vypsat výběrové řízení a vyřídit ostatní právní a úřední kroky k tomu náležející na stavbu Komunitního centra Turnov
 • započít stavbu Komunitního centra

 

Řízení a plánování na rok 2014 :

 

 • příprava a realizace Valné hromady  -  jaro
 •  realizace alespoň 2 setkání Organizačního týmu
 • účetní uzávěrka s kontrolní činností Revizní komise
 •   květen 2014 (Ječná, Charousková)
 • rozšíření členské základny  -  průběžně
 • větší informování veřejnosti o problému autismu a o činnosti SLUNCE VŠEM za pomoci místního tisku
 • stavba Komunitního centra

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ

 

 

 

Výnosy :

 

 

Provozní dotace

817.000,-

Přijaté sponzorské dary

24.000,-

Úroky

10.359,-

Přijaté členské příspěvky

3.150,-

Ostatní –platby klientů

274.830,-

CELKEM

1.129.339,-

 

 

 

 

 

Náklady :

 

 

Mzdové náklady a odvody

760.434,-

Spotřeba materiálu

30.091,-

Spotřeba energie +nájem

121.013,-

Cestovné

0,-

Nákup služeb

29.280,-

Poskytnuté členské příspěvky

0,-

Odpisy dlouhodobého majetku

0,-

Jiné ostatní náklady

10.733,-

CELKEM

951.551,-

 

 

 

 

VYJÁDŘENÍ VALNÉ HROMADY

 

        Valná hromada posoudila Výroční zprávu za rok 2013

 

        Za SLUNCE VŠEM Turnov

 

                    Kurfirstová Marcela- předsedkyně spolku