Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM v Turnově poskytuje registrovanou sociální službu, kterou provozuje SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek. Zásady, které jsou uplatňovány při poskytování služby, vycházejí ze Standardů kvality poskytování sociálních služeb.

Okruh osob, kterým je služba určena a základní kritéria pro přijetí:

- Dovršení věkové hranice 18 ti let

- Autismus s těžkým mentálním postižením

S ohledem na  závažné postižení těchto osob není žádoucí vytvořit příliš velkou skupinu a začleňování dalších případných zájemců musí probíhat velmi pomalu a s maximální ohleduplností.

Denní kapacita centra: 8 uživatelů

O centru

Centrum denních služeb (dále jen CDS) se nachází v nově postaveném objektu, který je ve vlastnictví provozovatele. Interiér domu a jeho materiální vybavení je zcela přizpůsobeno potřebám a zájmům klientů. Vnitřní dispozice domu se skládá ze čtyř místností, kuchyňky a moderně vybavených toalet se sprchou. V CDS se nachází i klidová místnost, která je určena pro odpočinek či pro případ momentální nepohody klienta, vždy za dohledu asistentky. Centrum disponuje zahradou, kterou mohou klienti využívat k relaxaci či sportovním aktivitám. Celý prostor budovy včetně zahrady je bezbariérový.

 Provoz centra

Pondělí až pátek od 8.00 do 15.00 (podle potřeb klientů a jejich pečujících zástupců lze provozní dobu pobytu upravit).

Služby centra

Klienti se zde zdokonalují v sebeobsluze, je také zaveden tzv. systém piktogramů, kde má každý při příchodu do centra připravený nový denní režim. Ten je vždy nastaven přímo na potřeby a možnosti klienta a přání rodiny a případně upraven s ohledem na jeho schopnosti, chuť či momentální rozpoložení.

Týdenní rozvrh činností:

Pondělí - Výtvarná dílna, práce s různorodými materiály, nácvik sebeobsluhy

Úterý- Cvičení- chodící pás, masážní pás, pohybová činnost, vycházky po okolí, nákup, nácvik sebeobsluhy

Středa- Vaření – nácvik přípravy jednoduchých pokrmů za pomoci asistentek, nakupování, úklid domácnosti, nácvik sebeobsluhy

Čtvrtek- Zpěv, tanec, poslech hudby, používání hudebních nástrojů, nácvik sebeobsluhy

Pátek- Ergoterapie a pracovní činnost, rozumové kondiční hodiny-praktický život, nácvik sebeobsluhy

Režim dne autismem postižených lidí musí být jasně stanoven a v rámci možností dodržován, zaběhnutá pravidla a rozvrh denních činností pomáhá autistům prožívat události klidněji, být na ně připraveni, nebát se jich.

Základní činnosti centra

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro vlastní hygienu

Poskytnutí stravy

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Základní sociální poradenství

Práce s uživatelem dle vypracovaného individuálního plánu

Fakultativní služby

CDS poskytuje i tyto služby, které jsou realizované na základě nabídky a následně zájmu uživatelů (canisterapie, výlety, rehabilitační pobyty, návštěva veřejného bazénu či koupaliště…)

Všeobecné etické zásady,které uplatňujeme při poskytování sociální služby

Základní pravidla a zásady,které zaměstnanci centra při své práci uplatńují jsou trpělivost,důslednost a laskavost směrem ke klientům centra, jejichž potřeby a bezpečnost jsou na prvním místě poskytované péče.

Dodržování práv uživatelů

Zajištění důstojných podmínek během pobytu

Podpora samostatnosti a sebeobsluhy

Respektování a zachování individuálních potřeb a přání uživatele a jeho rodiny

Respektování volby a názoru

Vnímání uživatele jako součásti celé rodiny

Dostupnost služby

Týmový přístup

Podpora sociální sítě v okolí uživatele

 

Kritéria pro odmítnutí zájemce       

 Zájemce o službu nemá těžké mentální postižení a autismus

Zájemce o službu požaduje poskytování služby, kterou CDS neposkytuje

Zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje poskytnutí  specializované péče ve zdravotnickém zařízení

Zdravotní a psychický stav zájemce o službu neumožňuje naplňování speciálních potřeb, v rámci sociální služby CDS a je spojen s ohrožením bezpečí zájemce o službu samého, jiných uživatelů nebo pracovníků CDS.