Odlehčovací služby

Cílová skupina odlehčovacích služeb.

Odlehčovací služby SLUNCE VŠEM jsou určeny uživatelům se zdravotním a mentálním postižením s autismem i poruchami chování. Věková
hranice pro přijetí je:

mladší děti   (7 - 10 ) 

starší děti   ( 11 - 15)

dorost       ( 16 - 18 )

mladí  dospělí  ( 19 - 26)

 dospělí       ( 27 -64)

Poslání odlehčovacích služeb 

Poskytujeme pečujícím čas a prostor pro odpočinek a načerpání nových sil, které tolik potřebují ve své nelehké životní situaci.
Zároveň pomáháme našim uživatelům se lépe začlenit do společnosti. Uživatelé si pobytem v odlehčovacích službách zvykají na nové prostředí a situace, tím se také zmenšuje jejich izolovanost.  

Hlavní cíle odlehčovacích služeb.

Pomoc a podpora rodinám a pečujícím o zdravotně a těžce mentálně postiženého s autismem i s poruchami chování. Zajištění kvalitní a odborné péče.

Zásady poskytování odlehčovacích služeb.

Dodržování práv uživatelů, zajištění důstojných podmínek během pobytu, podpora samostatnosti a sebeobsluhy, respektování
a zachování individuálních potřeb a přání uživatele a jeho rodiny, podpora a pomoc celé rodině, respektování volby a názoru, vnímání uživatele jako součásti celé rodiny, dostupnost služby, týmový přístup, podpora tvorby sociální sítě v okolí uživatele (více v dokumentu Standardy SLUNCE VŠEM, www.sluncevsem.cz )

Poskytované služby a nabízené činnosti.

ubytování, stravování, pomoc při sebeobsluze

výchovné a vzdělávací činnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a
sociálně terapeutické činnosti

úzká spolupráce s rodinou a pečujícím uživatele služeb

Poskytovatel služeb klade zásadní důraz na individuální přístup a respekt ke každému uživateli. Z toho také vychází i nabídka činnosti.
Pro každého klienta je zpracován individuální plán, který je výsledkem dialogu mezi klientem/ zákonným zástupcem/ , hlavní pracovnicí v přímé péči a sociální pracovnicí (Individuální plán obsahuje základní informace o uživateli-jeho schopnosti, potřeby, hygienické návyky, způsob komunikace a jsou zde i popsány případné poruchy chování a jejich možné řešení).  

Jednání se zájemcem o sociální službu.

Zájemce o službu si telefonicky sjedná schůzku s kontaktní osobou organizace v SLUNCE VŠEM v Turnově, kde jsou odlehčovací služby poskytovány. /Informace o poskytované službě nalezne na internetu/ Zájemce je informován o podmínkách poskytované služby,
s jejím časovým rozsahem a cenou služby. Dále je seznámen s prostředím, kde je služba poskytována. Zároveň mu jsou předány
materiály, které může dle vlastního zájmu prostudovat (Vnitřní řád, Standardy poskytovaných služeb, Bezpečnostní řád aj.). Zájemce obdrží Žádost o poskytování odlehčovacích služeb. Zájemce si sjedná další schůzku v Odlehčovacích službách SLUNCE VŠEM, a to s účastí uživatele. Ten bude seznámen s prostředím a asistenty. Asistenti budou předem informováni o potřebách, zájmech, schopnostech, způsobu komunikace, výskytu problémového chování a jiných specifik uživatele.

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby

Zájemce sdělí potřebné informace o uživateli služeb, vyplní informační dotazník  pro potřeby asistentů. Může využít pomoci pracovníka organizace nebo sociální pracovnice. Dále sdělí konkrétní cíle a očekávání nabízené služby. Pokud je vzájemná shoda mezi poskytovatelem služby (SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek) a žadatelem o službu, dojde k podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby. 

Úhrada za poskytování sociální služby.

Služba je poskytována za finanční spoluúčasti uživatele /prováděcí vyhláška č. 505/2006sb./. Cena služby se řídí platným sazebníkem
organizace, se kterým je zájemce seznámen osobně nebo prostřednictvím webových stránek spolku SLUNCE VŠEM. Poskytovatel se řídí Zákonem o sociálních službách.

Stížnosti.

Zájemce je seznámen s tím, že případné stížnosti na kvalitu služeb uplatňuje buď písemnou formou adresovanou statutární zástupkyni
spolku SLUNCE VŠEM, nebo vedoucí odlehčovacích služeb. Stížnost lze také řešit schůzkou, ze které je pořízen zápis. Stížnost je okamžitě řešena.

Důvody ukončení poskytování sociální služby.

Během zkušební doby může poskytovatel smlouvu vypovědět kdykoli (délka zkušební doby je uvedena ve Smlouvě o poskytování sociální
služby). Poskytovatel služby je povinen sdělit důvod ukončení služby a toto rozhodnutí doručit písemně uživateli/zákonnému zástupci/. Uživatel/zákonný zástupce/ může ukončit službu bez udání důvodů, a to písemně nebo osobně.

Prostředí poskytovaných služeb.

Služba je poskytována v přistavěném patře objektu jehož majitelem je SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek. V patře se nachází 6 jednolůžkových pokojů, dvě koupelny sdse sociálním zařízením, velký obývací prostor s televizí a sedacím nábytkem.
Součástí objektu je i zatravněná zahrada, která je oplocena. Zde je klientům k dispozici odpočinkové zahradní vybavení (stůl, lavice, křesla-vše dřevěné, dále houpačky, koloběžky, venkovní hračky a pevně nainstalovaná kreslící
tabule). Celý objekt je bezbariérový s výtahem.

OS SLUNCE VŠEM je v okrajové, zastavěné části města, v
docházkové vzdálenosti je autobusový terminál a vlakové nádraží (cca 10 minut
chůze).

Maximální okamžitá kapacita odlehčovacích služeb 6 klientů

Pobytová forma poskytování:

nepřetržitě (vyjma
státních svátků a vánočních svátků)

Organizace nezabezpečuje převozy uživatelů.

Územní působnost služeb.

Odlehčovací služby SLUNCE VŠEM mají územní působnost pro
celý Liberecký kraj. Uživatelé spádově patří do území celého Libereckého kraje.
V případě volných míst možno přijímat i uživatele z jiných krajů.


Další
informace:

Kontakty email: slunce.vsem@seznam.cz, tel. 607791769, informace o vzniku a činnosti spolku SLUNCE VŠEM, výroční
zprávy spolku a dokumenty naleznete na webových stránkách spolku:
www.sluncevsem. Fb- SLUNCE VŠEM